หลักสูตร คณิตตะลุยโจทย์ (ป.1 - ป.6)


คณิตตะลุยโจทย์คืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนต่อเนื่อง และเน้นการทำโจทย์เป็นหลัก โดยเนื้อหาและแบบฝึกหัดทั้งหมดยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสาระของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเรียนซ่อมในส่วนที่มีปัญหาจากการเรียนที่โรงเรียน และเป็นการเรียนเสริมในส่วนที่ยากเพื่อให้มีความรู้มากกว่าการเรียนที่โรงเรียน


จุดเด่นของหลักสูตร

          สอนครบตามหลักสูตรกระทรวงฯทั้งหมด ช่วยเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียน
          มีเนื้อหาที่ยากกว่าหลักสูตรกระทรวงฯเสริมเพิ่มให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่มากกว่าโรงเรียน
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาวิชาโดยตรง
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 10 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          เป็นการเรียนต่อเนื่องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วยให้ความรู้ไม่ขาดช่วง
          แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำ จะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
          มีโจทย์เสริมสำหรับผู้เรียนที่ยังมีปัญหาในเรื่องต่างๆ
          นอกจากสอนคณิตศาสตร์แล้ว ยังช่วยดูแลการบ้านในทุกๆวิชาจากที่โรงเรียนให้ด้วย
          มีกิจกรรมสันทนาการทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีปริมาณเนื้อหา และแบบฝึกหัดมาก การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจึงควรต้องมีพื้นฐานความรู้เดิมในเกณฑ์ปานกลางเป็นอย่างน้อย อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ผู้เรียนจึงควรต้องมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ไกลจนเกินไป


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานของกระทรวงฯในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก(ได้เกรด 4 ที่โรงเรียน)แต่ต้องการเรียนวันละไม่มาก โดยเรียนต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์แทน

เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาหลังเลิกเรียนจากโรงเรียน

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com