หลักสูตร คณิตเสริมสร้างทักษะ (ป.1 - ป.6)


คณิตเสริมสร้างทักษะคืืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นหลัก โดยการแก้ปัญหาจะเป็นไปตามลำดับขั้นของพื้นฐานที่เหมาะสม และหากผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาในระดับชั้นจนหมดแล้ว ยังสามารถเรียนล่วงหน้าเกินชั้นเรียนของตนเองได้ด้วย


จุดเด่นของหลักสูตร

          ผู้เรียนจะได้รับการแก้ปัญหา ตามลำดับขั้นของพื้นฐานที่เหมาะสม
          แบบฝึกหัดของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้เรียน
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาวิชาโดยตรง
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 5 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          ผู้เรียนจะได้รับการแก้ปัญหา และตอกย้ำความรู้อย่างเพียงพอ
             ช่วยให้ความรู้ติดตัวผู้เรียนไปได้ตลอด
          ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกินชั้นปีตนเองได้ เมื่อปัญหาในชั้นปีถูกแก้ไขหมดแล้ว
          แบบฝึกหัดมีครบทุกรูปแบบ ทั้งการคำนวณ โจทย์ปัญหา และ
             กิจกรรมฝึกการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ครบทุกมิติอย่างแท้จริง
          มีการรายงานผลที่ละเอียด ช่วยให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
          มีช่วงเวลาให้เลือกเรียนหลายแบบ ทั้งวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันธรรมดา
          เป็นหลักสูตรรับรองผล เรียนครบหลักสูตรหากไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงิน


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นเน้นการแก้ปัญหา สิ่งที่เรียนในระยะแรกๆจึงไม่สอดคล้องกับที่โรงเรียน การเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกับที่โรงเรียนจึงต้องใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณปัญหาของผู้เรียนด้วย


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองจากมีปัญหาไปเป็นคนเรียนเก่ง และเหมาะกับผู้ที่อยากจะเรียนเกินชั้นปีตนเอง


เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันธรรมดา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com