หลักสูตร คณิตครบเครื่อง (ป.4 - ป.6)


คณิตครบเครื่องคืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่เน้นเนื้อหาของชั้นเรียนเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้รับการเรียนที่ครบทุกมาตรฐานสาระของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเรียนซ่อมในส่วนที่มีปัญหาจากการเรียนที่โรงเรียน และเป็นการเรียนเสริมในส่วนที่ยากเพื่อให้มีความรู้มากกว่าการเรียนที่โรงเรียน


จุดเด่นของหลักสูตร

          สอนครบตามหลักสูตรกระทรวงฯทั้งหมด ช่วยเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียน
          มีเนื้อหาที่ยากกว่าหลักสูตรกระทรวงฯเสริมเพิ่มให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่มากกว่าโรงเรียน
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาวิชาโดยตรง
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 20 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          หนังสือที่ใช้เรียน จะมีทั้งการอธิบายเนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
             ช่วยให้สามารถนำกลับมาทบทวนก่อนสอบได้เป็นอย่างดี
          แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำ จะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
          มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีปริมาณเนื้อหา และแบบฝึกหัดมาก การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจึงควรต้องมีพื้นฐานความรู้เดิมในเกณฑ์ปานกลางเป็นอย่างน้อย


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานของกระทรวงฯในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก(ได้เกรด 4 ที่โรงเรียน)

เรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com